CWMNÏAETH A CHEFNOGAETH

Right at Home, yn cynnig gofal cwmnïaeth

 • Gwasanaethau gofal yn y cartref

 • Gwasanaethau cwmnïaeth gyfeillgar

 • Gofal â grâdd uchel yn cael ei ddarparu yn eich ardal

Pam mae cwmnïaeth yn bwysig?

Gall cwmnïaeth fod â buddion enfawr i iechyd a lles meddyliol a chorfforol person. Gall rhyngweithio cymdeithasol fod yn ffactor pwysig wrth atal arwahanrwydd ac unigrwydd yn yr henoed. Yn Right at Home, credwn fod cwmnïaeth yn bwysig ac rydym yn cydnabod, wrth gwblhau gweithgareddau beunyddiol, y gall cael ymwelydd cyfeillgar i ymddiried ynddo siarad â gwên ar wyneb rhywun.

I have a carer come in every weekday, although when requested she comes in at weekends which I find most helpful. At other times she has taken me out to coffee shops, garden centres and hairdressers. I would be very happy to recommend these carers to friends and relatives.
Kathleen C (Client)

Beth yw manteision cwmnïaeth a chefnogaeth?

Fodd bynnag, mae ein CareGivers ar gael i’w cefnogi a phryd bynnag y mae eu hangen. Ein nod yw paru ein personoliaethau ‘RhoddwyrGofal’ â’n ‘Cleientiaid’ fel y gallant ddatblygu cyfeillgarwch dilys a meithrin ymddiriedaeth. Gall cwmnïaeth ganiatáu ichi adennill neu alluogi eich annibyniaeth trwy fynd allan yn y gymuned a rhoi hwb i’ch hunan-barch.

Beth mae ein gwasanaethau cwmnïaeth a chymorth yn ei gynnwys?

Mae miloedd o deuluoedd, yn union fel eich un chi, yn ymddiried ac yn dibynnu ar Right at Home i ddarparu gwasanaethau cwmnïaeth a chymorth i’w hanwyliaid. Rydym yn darparu cefnogaeth bwrpasol, gan gynnig cwmnïaeth mawr ei hangen, help gyda thasgau cartref arferol neu ffrind yn syml i rannu diddordebau a mwynhau hobïau gyda nhw.

Mae ein gwasanaethau cwmnïaeth yn cynnwys:

 • Rhyngweithio cymdeithasol yn y gymuned
 • Cefnogaeth gyda defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a hebrwng ar deithiau
 • Seibiant i CareGivers i’r teulu
 • Cwmni wrth wneud hobïau
 • Paratoi bwyd
 • Cadw tŷ yn ysgafn
 • Cefnogaeth emosiynol
 • Help gyda thasgau bob dydd, siopa am fwyd neu ddillad
 • Ffrind i wrando a siarad â hi

Cefnogaeth ar drip dydd neu hyd yn oed ymhellach i ffwrdd

Yn Right at Home, rydym yn cynnig cwmnïaeth a chefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn ddeniadol. Mae pob un o’n RhoddwyrGofa yn cael eu paru’n ofalus â phob un o’u Cleientiaid trwy eu diddordebau a’u personoliaethau, gan adeiladu ymddiriedaeth a chyfeillgarwch dilys.

Mae ffrind gyda chi ynom ni …

Cwestiynau Cyffredin am ein gwasanaethau gofal cwmnïaeth

Beth yw gofal cwmnïaeth?

Mae cwmnïaeth yn gwmni i berson arall y gallwch chi fwynhau treulio amser gydag ef. Gall Right at Home drefnu i RhoddwyrGofal gefnogi gyda gweithgareddau rheolaidd yn y gymuned neu ymweld â chi am baned a sgwrs i leddfu’r teimlad o unigrwydd gydag wyneb cyfeillgar dibynadwy.

Ydych chi'n cynnig gofal byw mewn cwmnïaeth?

Mae ein CareGivers hyfforddedig iawn yn cael eu paru’n ofalus â’ch gofynion er mwyn sicrhau gwasanaeth sy’n diwallu’ch anghenion a’ch dewisiadau. Rydym yn gweithio gyda chi i greu cynllun gofal wedi’i bersonoli sy’n ymgorffori eich nodau a’ch diddordebau personol.

Relevant Articles

Find Your Local Office

Enter your postcode below to find your nearest Right at Home office

Speak to your local office

National Office

Right at Home® UK

4B Burlington House,

Crosby Road North,

Waterloo, Liverpool,

L22 0PJ

Registered No: 07064895

Phone

Office: 0151 305 0770